فرهاد سلیمیان - پژوهشگر اقتصادی

اوراق اختیار فروش تبعی چیست و چه محاسباتی در آن انجام می‌شود؟

اوراق اختیار فروش تبعی چیست و چه محاسباتی در آن انجام می‌شود؟
اوراق اختیار فروش تبعی چیست؟ اوراق اختیار فروش تبعی قراردادی است که به دارنده حق فروش مبلغ مشخصی از یک دارایی را با یک قیمت از پیش مشخص در یک چارچوب زمانی از پیش مشخص عرضه می‌کند. لازم به ذکر است که این حق هیچ اجباری بر دوش دارنده نمی‌گذارد. به قیمت از پیش مشخصی که خریدار اوراق اختیار فروش تبعی می‌تواند اوراق خود را معادل آن به فروش برساند …
ادامه مطلب